วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556


มาตรฐานที่ 6 : ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
                        ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
               โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน
                      - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนรายตัวบ่งชี้้
                          ป.1/1                ป.4/1
                          ป.1/2                ป.4/2
                          ป.2/1                ป.5/1
                          ป.2/2                ป.5/2
                          ป.3/1                ป.6/1
                          ป.3/2                ป.6/2
                       - สรุปมาตรฐานที่ 6

มาตรฐานที่ 7 : ครูปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
      โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน  
                       - บันทึกประชุม
                       - รายงานโครงการแข่งขันสีฬาสี
                       - รายงานโครงการแข่งขันกีฬาภายนอก
                       - รายงานคัดกรองนักเรียน
                       - บันทึกน้ำหนักส่วนสูง
                       - แบบบันทึกการแปรงฟัน
                       - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
                       - รายงานเฝ้าระวังสิ่งเสพติด
                       - รูปภาพการเข้าร่วม ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
                       - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนรายตัวบ่งชี้้
                       - สรุปมาตรฐานที่ 7

มาตรฐานที่ 8 : ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
              โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน  
                       - บันทึกประชุม
                       - รายงานโครงการแข่งขันสีฬาสี
                       - รายงานโครงการแข่งขันกีฬาภายนอก
                       - รายงานคัดกรองนักเรียน
                       - บันทึกน้ำหนักส่วนสูง
                       - แบบบันทึกการแปรงฟัน
                       - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
                       - รายงานเฝ้าระวังสิ่งเสพติด
                       - รูปภาพการเข้าร่วม ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
                       - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนรายตัวบ่งชี้้
                       - สรุปมาตรฐานที่ 8
มาตรฐานที่ 9 : คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติวานตามบทบาทหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
                        และเกิดประสิทธิผล
      โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน  
                       - บันทึกประชุม
                       - รายงานโครงการแข่งขันสีฬาสี
                       - รายงานโครงการแข่งขันกีฬาภายนอก
                       - รายงานคัดกรองนักเรียน
                       - บันทึกน้ำหนักส่วนสูง
                       - แบบบันทึกการแปรงฟัน
                       - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
                       - รายงานเฝ้าระวังสิ่งเสพติด
                       - รูปภาพการเข้าร่วม ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
                       - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนรายตัวบ่งชี้้
                       - สรุปมาตรฐานที่ 9
มาตรฐานที่ 10 : สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
      โครงการ/กิจกรรม/ร่องรอย/หลักฐาน  
                       - บันทึกประชุม
                       - รายงานโครงการแข่งขันสีฬาสี
                       - รายงานโครงการแข่งขันกีฬาภายนอก
                       - รายงานคัดกรองนักเรียน
                       - บันทึกน้ำหนักส่วนสูง
                       - แบบบันทึกการแปรงฟัน
                       - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
                       - รายงานเฝ้าระวังสิ่งเสพติด
                       - รูปภาพการเข้าร่วม ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
                       - แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนรายตัวบ่งชี้้
                       - สรุปรายตัวบ่งชี้